آزمون اندر يافت كودكان

آزمون اندر يافت كودكان

عنوان آزمون: آزمون اندر يافت كودكان    C.‎ A.‎ T

زماني كه فرد به تفسير يك روش وابسته به درك واحساس مانند آزمون C.A.T نزديك مي شود، بهتر است كه اصول اساسي را درذهن خود نگاه دارد. ازآزمودني درخواست مي شودكه موقعيتي را درك كند. تفسير آزمودني ازمحرك بدنبال دستورالعمل ارائه شده، گفتن داستاني بالغ بر كمترين ارزش محرك عيني است. او اين كار را انجام مي دهد، كه درواقع عملكردي از نيروهاي رواني  پيوسته اش باشد، كه درآن لحظه او را در رابطه با محرك داده شده، آشكار مي سازد.

تعداد سوالات: چندمجموعه ای ۹کارت

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
CATکودکان.doc