آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل

آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل

عنوان آزمون: آزمون تجدید نظر شده منبع کنترل

 

این آزمون جهت گیری منبع کنترل و سبک اسنادی شما را  ارزیابی می کند. جهت گیری منبع کنترل این باور را مطرح می کند که آیا عملکرد ما نتیجۀ رفتارهای ماست ( جهت گیری درونی کنترل) ، یا حوادث بیرونی ما را کنترل می کنند ( جهت گیری بیرونی کنترل). سبک اسنادهای ما تعیین کنندۀ منابع مؤثر در موفقیت ها و شکست های ما  است . جهت گیری منبع کنترل و نوع اسناد دادن تأثیر زیادی برانگیزه ها ، انتظارات ، عزت نفس، میزان ریسک پذیری و حتی نتایج واقعی اعمال ما دارد.

 

تعداد سوالات: چند مجموعه ای

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
منبع کنترل تجدید نظر شده.doc