آزمون شخصیت نوع A و B

آزمون شخصیت نوع A و B

عنوان آزمون: آزمون شخصیت نوع A و B

 

آزمون شخصیت نوعAوB .‎ .‎ .‎

 

تعداد سوالات: ۱۷

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۱۰۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
آزمون شخصیت نوع Aو B.doc