ارزش و ضدارزش‌هاي اخلاقي و ديني در خمسه‌ي نظامي

ارزش و ضدارزش‌هاي اخلاقي و ديني در خمسه‌ي نظامي

نام کتاب: ارزش و ضدارزش‌هاي اخلاقي و ديني در خمسه‌ي نظامي

نگارنده: سعيده گرجي‌زاده با راهنمايي خانم دكتر فرزانه مظفريان

ويراستار: مهدی افشون

طراحي و صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو

ناشر: انتشارات چویل

نوبت چاپ و سال نشر: اول- ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

وضعیت فروش: موجود