امامیّه و اصول روایی اصحاب اجماع

چکیده:

اصحاب اجماع، اصطلاحی رجالی است که در میان فقها، محدثان و رجالیان امامیه شهرت دارد و بر گروهی از راویان در سده های دوم و سوم قمری اطلاق می شود. اساس این اصطلاح به رجالی مشهور، ابو عمرو محمد بن عمر بن عبدالعزیز کشّی در کتاب رجالش بازمی گردد. وی ذیل عنوان «نام فقها از میان اصحاب ابوجعفر، امام باقر (ع) و ابوعبداللّه، امام صادق(ع)» می نویسد:

عصابه«امامیه» بر تصدیق این گروه که اولین گروه از اصحاب ابو جعفر و ابوعبدالله (ع) بودند ، اجماع و به فقاهتشان اعتراف کرده اند و گفته اند که افقه الاولین شش نفرند: زرارة بن اعین، معروف بن خربوذ، برید بن معاویه، ابو بصیر اسدی، فضیل بن یسار و محمد بن یسار طائفی. نیز گفته اند که فقیه ترین آنها زراره است و برخی از ایشان نیز به جای ابو بصیر اسدی، ابوبصیر مرادی لیث بن بختری را پیشنهاد کرده اند«رجال الکشّی، ص ۲۳۸».کشّی همچنین ذیل عنوان «نام فقها از اصحاب ابو عبدالله، امام صادق(ع)» می نویسد:

,....

برای ادامه مقاله با شماره زیر تماس حاصل فرمایید

۰۹۱۷۷۴۱۰۴۶۰

قیمت: 
۱۴۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
امامیّه و اصول روایی اصحاب اجماع.docx