جورچین تعلیم و تربیت (چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش)

جورچین تعلیم و تربیت (چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش)

نام کتاب: جورچین تعلیم و تربیت (چهل رهنمود ارزشمند در آموزش و پرورش)

مولّفین: عادل ضربی و علی جاویدان

ویراستار علمی: علی جاویدان

ویراستار ادبی: علی محمد دوستی

صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو

انتشارات: چویل -۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ نسخه

طرح روی جلد: لنده، فرهنگ رایانه