مقیاس کنترل درونی- برونی راتر

مقیاس کنترل درونی- برونی راتر

عنوان آزمون: مقیاس کنترل درونی -  برونی راتر

     

پرسشنامه زیر برای سنجش انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین شده است ودارای ۲۹ ماده است که هرماده دارای یک جفت سؤال ( الف و ب ) می باشد. راتر ۲۳  ماده از مواداین پرسشنامه رابا هدف مشخص ، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و۶ ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل دنبال می کند که این ماده های خنثی ، ساختار وبعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد.

 

تعداد سوالات: ۲۹

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۸۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
آزمون کنترل درونی و بیرونی راتر.doc