مهدی افشون

مهندس مهدی افشون

مدیرعامل موسسه مطالعاتی کندوکاو