مهمترین گیاهان دارویی سرزمین چهارفصل (کهگیلویه و بویراحمد)

مهمترین گیاهان دارویی سرزمین چهارفصل  (کهگیلویه و بویراحمد)

نام کتاب: مهمترین گیاهان دارویی سرزمین چهارفصل  (کهگیلویه و بویراحمد)

گردآورنده: مهندس رکسانا ضرغامپور بویراحمدی

ويراستار علمی: مهدی افشون

طراحي و صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو یاسوج

نوبت چاپ و سال نشر: اول- ۱۳۹۳