نرم افزار و تحلیل نرم افزاری

نرم افزارهای مورد نیاز خود را از ما بخواهید. موسسه مطالعاتی کندوکاو ضمن ارائه نرم افزار مورد نیاز شما، در زمینه تحلیل نرم افزاری، تحلیل آماری، پانچ اطلاعات و تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزارهای تخصصی و حتی آموزش آنها شما را در نگارش تحقیقات علمی یاریگر است. برخی از نرم افزارهای کاربردی به شرح زیر است:

- SPSS

- AMOOS

- FLOW 3D

- MINI TAB

- Publisher

-Excell