همکاران ما

 

حامد حسینی

طراحی وب سایت

دکتر اسفندیار افشون

رئیس موسسه مطالعاتی کندوکاو

مهدی افشون

مدیرعامل موسسه مطالعاتی کندوکاو