پایان نامه

در زمینه  پایان نامه هر آنچه نیاز دارید از ما بخواهید: تجزیه و تحلیل داده ها، نگارش هر کدام از فصل ها و بخش ها، تحلیل نرم افزاری، راهنمایی و مشاوره در نگارش، آموزش نرم افزار مورد نیاز و نگارش کل پایان نامه.

هر کدام از مباحث زیر را که نیاز دارید در صفحه اصلی سایت از منوی سفارش، می توانید انتخاب نموده و سفارش دهید.

فرمت کلی نگارش یک پایان نامه آماری (سایر پایان نامه های علوم انسانی که تحلیل آماری ندارند نیز فصل اول و پنجم به صورت زیر است و سایر فصول ۳ و۴ و ۵ نیز فصلهای اصلی می باشد):

انتخاب موضوع

چکیده

مقدمه

نگارش فصل اول: کلیات و مفاهیم

                                 کلیات: بیان مساله، اهمیت و ضرورت، اهداف، سوالات، فرضیات، محدودیت ها

                                 مفاهیم: تعاریف مفهومی، تعاریف عملیاتی، سایر مفاهیم

نگارش فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

                                مبانی نظری

                               پیشینه تحقیق (مروری بر مطالعات انجام شده)

نگارش فصل سوم: روش تحقیق

                              روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه آماری، روش تجزیه و تحلیل، ابزار گردآوری تحقیق

نگارش فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری (یافته ها)

                              یافته های توصیفی

                              یافته های تحلیلی

                              آزمون فرضیات

نگارش فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات

                              بحث در یافته ها

                               نتیجه گیری

                              پیشنهادات

منابع

پیوست ها

استخراج مقاله از پایان نامه