پرسشنامه انگیزه تأیید (AMS)

پرسشنامه  انگیزه تأیید   (AMS)

 

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه  انگیزه تأیید   (AMS)

با مروری بر مطالعات مشاهده می شود که یکی از محدودیت های اصلی تحقیق در انگیزه تأیید ، در انواع فنونی است که برای سنجش این انگیزه اختصاص دارد . در اغلب این مطالعات ، نمره های مقیاس اجتماع پسندی به عنوان اندازه  های  نیروی انگیزه تأیید پذیرفته شده است. در پژوهش هایی که در طی دهۀ شصت و اوایل دهۀ هفتاد گزارش شد ، مقیاس اجتماع پسندی که توسط کراون[۱] و مارلو[۲](۱۹۶۰) رشد یافته بود،به عنوان مطمئن ترین ابزار مورد پذیرش قرارگرفت .

تعداد سوالات:۷۲سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

 

Crowne-[1]‎

Marlowe-[2]‎

قیمت: 
۴۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
آزمون مقیاس انگیزه تأیید.doc