پرسشنامه بلوغ اجتماعي (RSMS)

پرسشنامه بلوغ اجتماعي ( RSMS )

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه بلوغ اجتماعي ( RSMS )

نياز مبرم به يك مقياس عملي براي ارزيابي پي آمدهاي بلوغ جمعيت مدرسه رو، به بهترين صورت از طريق توجه به تعداد كم اين ابزار ضروري اندازه گيري، قابل تخمين است.

اين مقياس بلوغ اجتماعي براي رسيدن به دو هدف عملي طراحي شده است اول رسيدن به يك زمينه نظري بودكه چشم انداز تامين يك مفهوم عملياتي بلوغ اجتماعي با توجه به جنبه هاي اجتماعي وفردي را دارد.

تعداد سوالات:۹۰ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت

قیمت: 
۵۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه مقياس بلوغ اجتماعي رائو.doc