پرسشنامه تشخیص هیجان واحساسات

پرسشنامه تشخیص هیجان واحساسات

عنوان پرسشنامه: تشخیص هیجان واحساسات

تعداد سوالات: ۳۰ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۳۹,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
هیجان و احساس.doc