پرسشنامه رضایت شغلی

پرسشنامه رضایت شغلی

 

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه رضایت شغلی

صدسال پیش مردم دربارۀ کار آیندۀ خودحرفی برای گفتن نداشتند . اکثرآنها فاقد تحصیلات بودند و بیسوادی چنان شایع بودکه تنها مشاغل دستی یا کارهای غیرتخصصی دردسترس آنان قرار می گرفت . عوامل جغرافیایی نیز در این امر دخیل بود. برای مثال اگر در روستا زندگی می کردند به کارهای کشاورزی می پرداختند ، اگر نزدیک دریا زندگی می کردند احتمالاً درارتباط با ماهی و ماهیگیری فعالیت می کردند و اگر در شهر زندگی میکردند ، پس ماندۀ کارهای صنعتی رادر دست می گرفتند .اما این تصویردر قرن بیستم دگرگون شده است.اکنون با در نظرگرفتن امکان جابجایی بیشتر و فرصتهای تحصیلی برای همه ، درصد بیشتری از مردم دربارۀ نحوۀ زندگی وچگونگی کسب نان روزانۀ خود حق انتخاب دارند.

تعداد سوالات:۳۰ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۳۹,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
آزمون رضایت شغلی.doc