پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

عنوان پرسشنامه:  سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

این پرسشنامه در صدد آن است تا دانش آموزان دبیرستانی (گروه سنی ۱۴ تا ۱۸ ساله ) با سازگاری خوب را از دانش آموزان با سازگاری ضعیف در سه حوزه سازگاری (عاطفی، اجتماعی و آموزشی) جدا سازد .

تعداد سوالات:۶۰ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۴۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه (س)دانش آموزان دبیرستانی.doc