پرسشنامه سبک زندگی و استفاده از رسانه ها

پرسشنامه سبک زندگی و استفاده از رسانه ها

پرسشنامه سبک زندگی و استفاده از رسانه ها

این پرسشنامه محقق ساخته و دارای ۲۰ سوال برای سبک زندگی و ۱۰ سوال برای استفاده از رسانه می باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه به تایید رسیده است.