پرسشنامه عزت نفس آيزنک

پرسشنامه عزت نفس آيزنک

 

عنوان پرسشنامه: عزت نفس آيزنک

آيزنك (۱۹۷۶)براي بررسي شخصيت،كوششهاي فراواني به عمل آورده است. حاصل كوششهاي وي پرسشنامه هاي گوناگوني درباره ابعاد مختلف شخصيت است.

آيزنك كوشيده است يكي از مؤلفه هاي عمده از عوامل شكل دهنده شخصيت را كه مربوط به زمينه كلي سنخ استواري سازگاري را دربرابر نااستواري هيجاني است بررسي نمايد. استواري سازگاري از صفاتي چون عزت نفس، خوشي، آرامش .... و نااستواري هيجاني از صفاتي چون احساس حقارت، افسردگي، نگراني.... تشكيل شده است.

تعداد سوالات: ۳۰سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

 

قیمت: 
۲۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
عزت نفس آیزنگ.doc