پرسشنامه عشق

پرسشنامه عشق

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه عشق

آیا عاشق هستید؟ مقیاس عشق زیر در دانشگاه نورس ایسترن بوسترن تهیه شده است. برای مقایسه خود با دانشجویان آن دانشگاه ، فقط باید با در نظر گرفتن معشوق خود ، به این پرسشنامه پاسخ دهید .

تعداد سوالات:۱۴ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۴۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه مقیاس عشق.doc