پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2

پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2

عنوان آزمون: پرسشنامه فرم کوتاه MMPI-2

 

پرسشنامه فرم کوتاهMMPI-2 . .

 

تعداد سوالات: ۷۱

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۱۰۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
MMPI2فرم کوتاه.doc