پرسشنامه قدرت رهبری

پرسشنامه قدرت رهبری

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه قدرت رهبری

این پرسشنامه درباره یکی از مهمترین جوانب تفاوت انسان ها سخن می گوید یعنی استعداد عجیبی که برخی از افراد از آن بهره مندند و با استفاده از آن می توانند دیگران را هدایت کنند و تحت تأثیر یا زیر نفوذ خود قرار دهند و تا حدودی نیز افکار و رفتار آنان راکنترل نمایند.

تعداد سوالات:۱۶ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۴۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه قدرت رهبری.doc