پرسشنامه محبوبیت

پرسشنامه محبوبیت

عنوان پرسشنامه: پرسشنامه محبوبیت

دراجتماع به ما مي آموزند يكي ازمهمترين نيازهاي زندگي اين است كه مردم دوستمان داشته باشند. دوست داريم وقتي مارا مي بينند با لبخندي پذيراي حضورمان شوند، به نيكي از ما يادكنند، ومورد تحسين، تكريم وتمجيد قرار گيريم. اما افراد در نيازهاي خود براي محبوبيت ومقبوليت متفاوتندو واغلب كساني كه بيشترين نياز را دارند، همان هايي هستند كه دوست دارند با خودشان خلوت كنند اما به لحاظ محبوبيت اجتماعي كمتر چنين فرصتي مي يابند.

تعداد سوالات:۳۰ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۴۰,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه محبوبیت.doc