پرسشنامه پرسشنامه خودپنداره کودکان( آهلووالیا)

پرسشنامه خودپنداره کودکان (آهلووالیا)

عنوان پرسشنامه: خودپنداره کودکان( آهلووالیا)

مقیاس حاضر با استفاده از مقیاس مشهور خود پنداره کودکان پی یر – هریس (۱۹۶۹) تهیه شده است . این آزمون شامل هشتاد سؤال است که پاسخ آنها «بلی» یا«خیر» خواهد بود. این مقیاس شامل چهارده سؤال اضافی است.این مقیاس یک آزمون مداد-کاغذی کلامی است .این شش مقیاس که درمقیاس خود پنداره آمده اند در روانشناسی کودکی و نوجوانی مهم تلقی می شوند.

تعداد سوالات: ۸۰ سوال

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

نوع فایل: به صورت word

قیمت: 
۳۹,۰۰۰ ریال
محصول: 
فایل: 
پرسشنامه خودپنداره کودکان.doc