پروژه های دانش آموزی

انجام تحقیقات دانش آموزی

انجام نشریه دیواری

انجام طرح جابربن حیان

طراحی و چاپ نشریه و مجله