کتاب بوي باروت (مجموعه خاطرات)

کتاب بوي باروت (مجموعه خاطرات)

بوي باروت (مجموعه خاطرات)

مؤلف: اله‌قلي رحيمي بهمن ياري

طراحي و صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو

ناشر: انتشارات چويل

نوبت چاپ: اول

سال نشر: ۱۳۹۰

شمارگان: ۲۰۰۰ جلد

وضعیت فروش: موجود