کتاب رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوي ایران بر مبنای فقه شیعه

رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوي ایران بر مبنای فقه شیعه

نام کتاب: رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی و ماهوي ایران بر مبنای فقه شیعه

گردآورنده: رسول جریده، غفار جهانبخش

ویراستار: مهدی افشون

صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو یاسوج

ناشر: انتشارات چویل

نوبت چاپ و سال نشر: اول- ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد