کتاب شرح و نقد عرفانی و زیبا شناسی یک صد غزل سبک هندی

شرح و نقد عرفانی و زیبا شناسی یک صد غزل سبک هندی

نام کتاب: شرح و نقد عرفانی و زیبا شناسی یک صد غزل سبک هندی

نگارنده: امید انصاری کیا

ويراستار علمی: مهدی افشون

طراحي و صفحه آرایی: موسسه مطالعاتی کندوکاو یاسوج

ناشر: انتشارات چویل

نوبت چاپ و سال نشر: اول- ۱۳۹۲

شمارگان: ۱۰۰۰ جلد

قیمت:  ۵۵۰۰ تومان

وضعیت فروش: موجود