کتاب

کلیه نویسندگان می توانند کتاب های خود را برای داوری در مسابقه بزرگ کتاب سال ارسال نمایند.
شرایط شرکت در مسابقه:
بخش ویژه:
- کتاب باید بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ به نگارش درآمده باشد.
- کتاب باید دارای شابک، فیپا و مجوز چاپ باشد.
- کتاب باید دارای حداقل ۲۰۰ نسخه تیراژ بوده باشد.

اشتراک در کتاب