گياه بيلهر سمي، دارويي يا خوراكي

گياه بيلهر سمي، دارويي يا خوراكي

نویسندگان:

اسفندیار افشون، دکتر طاهره افشون، دکتر هیبت الله صادقی

 

ویراستاری، صفحه آرایی، طراحی جلد و چاپ: موسسه مطالعاتی کندوکاو

نشر: چویل

وضعیت فروش: موجود

قیمت: ۵ هزار ت