حساب کاربری

تب‌های اولیه

۲ + ۰ =
این معادله ساده ریاضی را حل کنید .به عنوان مثال. ۱ + ۳ برابر است با ۴.