حساب کاربری

تب‌های اولیه

۳ + ۳ =
این معادله ساده ریاضی را حل کنید .به عنوان مثال. ۱ + ۳ برابر است با ۴.